Perinnönjaon ja osituksen/omaisuuden erottelun myötä omistussuhteet selkenevät ja asioiden hoito on helpompaa. Asiat on joskun jonkun kuitenkin selvitettävä eli miksi jättäisit sen myöhemmäksi.

Jos et hoida asioita itse, asiat jäävät jälkipolvillesi hoidettavaksi. Vainajan/perittävän kuolinhetkellä siirtyy kuolinpesän omaisuus kuolinpesän osakkaiden yhteishallintoon. Tämä tarkoittaa sitä, että kuolinpesän osakkaat päättävät pääsäännön mukaan yhdessä kaikista kuolinpesän varallisuuteen liittyvistä asioista perinnönjaon suorittamiseen saakka.

Perukirjoituksen jälkeen ja velkojen maksun/järjestelyn jälkeen voidaan toimittaa ositus/omaisuuden erottelu ja perinnönjako. Mitä pidemmälle toimitukset menevät, sitä vaikeammaksi asian hoitaminen yleensä muodostuu.

Ositus

Perukirjoituksessa on selvitetty kuolinpesän osakkaat, kuolinpesän varat ja velat. Leski on kuolinpesän osakas ositukseen saakka, mikäli hänellä on avio-oikeus ensin kuolleen puolison omaisuuteen. Leski voi olla myös yleistestamentin perusteella kuolinpesän osakas. Lesken ja kuolinpesän välillä toimitettava ositus on siis eri asia kuin perinnönjako. Leski voi saada omaisuutta kuolinpesästä avio-oikeuden nojalla (tasinko) ja lisäksi testamentin nojalla (perintö).

Osituksessa kuolinpesän omaisuudesta erotetaan leskelle kuuluva avio-oikeuden alainen omaisuus, jolloin selviää perintöosuuden määrä. Osituksen toimittaminen siis selkeyttää kuolinpesän tilannetta (aviovarallisuussuhde puretaan).

Leski voi ilmoittaa perunkirjoituksessa ollessaan ns. ”varakkaampi” puoliso, ettei hän luovuta tasinkoa ensin kuolleen puolison perillisille. Tällöin perilliset perivät vain kuolinpesän omaisuutta ja leski pitää oman omaisuutensa.

Pelkkä perunkirjan maininta edellä mainitusta ei riitä osituksen toteamiseksi. Mikäli ositusta ei suoriteta lesken eläessä eli ei tehdä kirjallista ositusta, ei lesken perillisillä ole enää vastaavaa oikeutta.

Lesken perilliset eivät siis voi enää lesken kuoleman jälkeen ilmoittaa, että lesken kuolinpesän omaisuutta ei siirretä kuolinpesien välisessä osituksessa tasinkona ensin kuolleen puolison kuolinpesään. Mikäli ei ole tarkoitus, että jäljempänä kuolleen puolison omaisuutta siirtyy ensin kuolleen puolison perillisille, on siis syytä tehdä ositus lesken eläessä.

Mikäli leski ei halua tehdä kyseistä ilmoitusta, voidaan lesken varallisuutta luonnollisesti myös siirtää perillisille. Myös tätä kautta saadaan siis siirrettyä omaisuutta perintöverotuksen piirissä leskeltä perillisille.

Avioliitto voi päättyä puolison kuolemaan tai avioeroon. Mikäli ositus on toimittamatta esimerkiksi avioeron jälkeen, voi osituskirjan puuttuminen aiheuttaa vaikeita tilanteita kuolinpesän osakkaille. Ilman osituskirjaa, on perittävän entinenkin puoliso pääsäännön mukaan kuolinpesän osakas. Ositusvaade ei periaatteessa vanhene, eli myös kuolinpesälle voidaan pitkänkin ajan kuluttua esittää vaatimuksia. Mikäli perittävä on solminut eläessään useampia avioliittoja, voi tilanne muodostua haasteelliseksi.

Perintöverotus

Perintö- ja lahjaverolain 25 §:n 1 momentin mukaan ”perintöverotus toimitetaan perinnönjättäjän jäämistöstä laaditun perukirjan ja, jos perinnönjako on jo toimitettu, lisäksi jakokirjan perusteella”. Mikäli ositusta ja perinnönjakoa ei tehdä, toimitetaan verotuksessa ns. laskennallinen ositus ja perinnönjako. Laskennallinen ositus ja perinnönjako suoritetaan lähtökohtaisesti sen mukaan, mitä perukirjaan on merkitty. Koska perintöverotus toimitetaan laaditun perukirjan pohjalta ja ennakoiden perinnönjakoa, voi perinnönjakosopimuksella osoittaa joitain perukirjan pohjalta tehtyjä olettamia perintöosuuksista virheellisiksi.

Osakkaille tulee monesti yllätyksenä se, että heiltä verotettu perintöosuus ei olekaan vastaava perinnönjaon lopputuloksen kanssa.  Mikäli pesän omaisuuden arvo on muuttunut tai ilmoitettu virheellisesti perunkirjoituksessa tai pesänjaosta on tullut kustannuksia tai on tullut muita pesän kuluja perunkirjoituksen jälkeen, jako-osuuksien määrät poikkeavat perintöverotuksessa verotetusta määrästä.

Kun ositus ja perinnönjako tehdään suhteellisen nopeasti, voidaan perintöverotukseen hakea oikaisua esimerkiksi arvojen osalta. Osakkailla on saattanut olla virheellinen käsitys jonkun omaisuuden arvosta perunkirjoitushetkellä jonka vuoksi arvoksi on kirjattu virheellisesti jotain muuta kuin mitä arvo todellisuudessa on ollut.

Omaisuuden hoitaminen

Mikäli kuolinpesään kuuluu esimerkiksi kiinteistö, voi olla, ettei kiinteistön hoito hoidu parhaalla mahdollisella tavalla ja omaisuuden arvo pääsee jopa laskemaan. Tilanne voi olla monestikin ongelmallinen etenkin, kun osakkaita on useita. Kiinteistön hoito voi myös aiheuttaa pesän osakkaiden kesken riitaisuuksia, esimerkiksi mikäli joku osakas kokee tekevänsä kuolinpesän omaisuuden eteen enempi töitä kuin toinen osakas. Mitä pidemmälle ajallisesti jaon suoritus kohdistuu, sitä useammin tulee tilanteita, joissa kuolinpesän osakkailla tulee tehtäväksi yhdessä päätöksiä. Mikäli yksimielisyys ei vallitse, syntyy kuolinpesän osakkaiden välille väistämättä jännitteitä.

Edellä mainitut ovat siis vain yksittäisiä esimerkkejä siitä, mitä haasteita on mahdollista syntyä, ellei ositusta ja perinnönjakoa suoriteta.

Kuolinpesän ollessa omistaja, tulee kaikki päätökset pääsäännön mukaan tehdä yhdessä. Jos kuolinpesän osakkaista osa on edunvalvonnassa tai alaikäisiä, tarvitaan tiettyihin toimiin myös maistraatin lupa. Kuolinpesissä tehdyt suulliset sopimukset voivat ajan myötä muuttua ongelmallisiksi esimerkiksi sen vuoksi, että kuolinpesän osakas menehtyy. Hänen sijaansa astuvat hänen perilliset, joilla ei välttämättä ole riittävän tarkkaa tietoa tehtyjen suullisten sopimusten sisällöstä.

Perinnönjaon myötä omistukset selkeytyvät. Omistusten selkeytymisen myötä helpottuu asioiden hoitaminen. Myös mahdollisten velkojen osalta ja velkojen järjestelyjen osalta saadaan selvyys. Velkojen järjestely on tärkeää etenkin kuolinpesissä, joissa ei ole juurikaan rahavarallisuutta.

Avainsanat: ositus, perinnönjako, omaisuuden erottelu, kuolinpesien välillä suoritettava ositus, omaisuuden arvostaminen, kuolinpesän asioiden hoitaminen.

Avainsanat: , , , , ,