Perinnönjako voidaan toimittaa osakkaiden sopimalla tavalla tietyin rajoituksin. Mikäli kuolinpesässä on alaikäisiä tai edunvalvonnassa olevia, on perinnönjaolle haettava Digi- ja väestötietoviraston hyväksyntä. Mikäli kuolinpesän osakkaan kuolinpesän osuus on ulosmitattu, tarvitaan ulosottovelkojien hyväksyntä perinnönjaolle.

Kun osakkaat sopivat jaosta, voimme puhua sopimusjaosta. Voidaan sanoa, että sopimusjako on aina osakkaille helpoin ja edullisin toimintamalli. Jotta kyseessä on sopimusjako, tulee kaikkien osakkaiden olla yhtä mieltä jaon toimittamisesta. Sopimusosapuolten yksimielisyys on siten edellytys sopimusjaolle. Myös sopimusjaossa tulee kaikkien osapuolten olla edustettuna perinnönjaossa ja heille jokaiselle tulee antaa tasapuolisesti mahdollisuus vaikuttaa perinnönjaon lopputulokseen.

Sopimusjako tulee tehdä muotomääräyksiä noudattaen. Sopimusjaossa laaditaan perinnönjakokirja, jonka jokainen kuolinpesän osakas allekirjoittaa joko itse tai valtuuttaa jonkun allekirjoittamaan puolestaan perinnönjakokirjan. Perinnönjakokirjaan vaaditaan lisäksi kahden esteettömän todistajan allekirjoitukset.

Jokaisella osakkaalla on oikeus vaatia jakoa. Kenenkään ei tarvitse olla vastoin tahtoaan kuolinpesässä osakkaana. Mikäli sopimusjakoa ei saada aikaiseksi, voi kuka hyvänsä osakkaista hakea pesänselvittäjää ja pesänjakajaa suorittamaan perinnönjaon toimitusjakona.

Myös sopimusjaon edellytys on, että kuolinpesän velat on järjestelty tai maksettu, osakkaat ovat selvitetty ja omaisuus on luetteloitu ja arvostettu. Pesä tulee siis olla jakokelpoinen, joten pesän selvitys tulee olla tehtynä. Mikäli perunkirjoitus on laadittu huolellisesti ja tarkasti, helpottaa tämä huomattavasti tulevaa perinnönjakoa. Perukirjalla, verotus huomioiden, tähdätäänkin usein jo suoraan itse perinnönjakoon. Jotta perinnönjako voidaan suorittaa, tulee tarvittaessa myös ositus suorittaa. Ositustoimituksen jälkeen tiedetään, mitä omaisuutta ja kuinka paljon perilliset perivät.

Avainsanat: , , , , , ,