Mikäli perittävä kuolee eikä ole laatinut testamenttia, jaetaan omaisuus perintökaaren mukaisesti laillisille perillisille (perintökaari 1 luku).

Joskus omaisuutta voi olla syytä ohjata suoraan esimerkiksi lastenlapsille. Tällöin perintöverovapaa osuus jakaantuu useammalle henkilölle, jolloin pesän perittävän omaisuuden perintöverotuskin on pienempi. Testamentti on yksi jäämistösuunnittelun väline. Testamentin sanamuodoilla on suuri merkitys perillisten perintöverotusta ajatellen.

Jos henkilö haluaa poiketa lakimääräisestä perimysjärjestyksestä, tulee hänen määrätä omaisuutensa jaosta kuolemansa jälkeen eli hänen täytyy silloin tehdä testamentti.

Erinäisiä oikeustoimia kuten lahjoituksia ja omaisuuden myyntiä voi tehdä elinaikanaan vapaasti, mutta kuoleman jälkeisestä omaisuuden jaosta voi määrätä vain testamentilla. Jäämistösuunnittelun kannalta elinaikana tehtyjä lahjoituksia onkin hyvä tehdä.

Pääsäännön mukaan testamentista huolimatta rintaperillisillä on oikeus lakiosaansa. Tiettyjen edellytysten täytyttyä rintaperillinen voidaan tehdä kokonaan perinnöttömäksi eli silloin rintaperillinen ei saa edes lakiosaansa. Testamentti voidaan siis tiettyjen edellytysten täyttyessä julistaa pätemättömäksi. Pätemättömyysperusteiden on oltava voimassa testamentintekohetkellä. Sen perillisen, joka haluaa moittia testamenttia, on pystyttävä osoittamaan moiteperusteen olemassaolo.

Testamentti voi olla esimerkiksi (joko kokonaan tai osittain);

  • omistusoikeustestamentti eli omaisuus määrätään testamentin saajalle omistusoikeuksin.
  • vallintaoikeustestamentti eli testamentissa voidaan asettaa omaisuutta jollekin rajoitettuna. Omaisuuteen on määrätty toissijainen saaja. Ns. ensisaaja ei voi määrätä saamastaan omaisuudesta omalla testamentillaan. Ensisaajan kuoltua omaisuus siirtyy toissijaiselle saajalle.
  • hallintatestamentti eli testamentinsaaja saa ainoastaan hallita ja käyttää omaisuutta. Hänen oikeuttaan luovuttaa omaisuutta on rajoitettu. Hän ei omista omaisuutta.
  • Erityistestamentti eli legaatti. Tällöin testamentissa määrätään esimerkiksi joku tietty esine saajalleen tai joku tietty rahasumma saajalleen. Erityistestamentinsaaja ei ole kuolinpesän osakas yksin testamenttimääräyksen perusteella.
  • Yleistestamentti eli testamentin tekijä luovuttaa testamentinsaajalle koko omaisuuden, tietyn osan omaisuudesta (sitä erikseen erittelemättä). Yleistestamentinsaaja on kuolinpesän osakas.

Testamentin sanamuodon kanssa tulee olla tarkka ja huolellinen, jotta testamentin tekijän tahto saadaan toteutettua ja mahdollisilta testamentin tulkintaongelmilta vältytään.

Avainsanat: , , , , , , ,