Perunkirjaan kirjataan muun muassa vainajan varat ja velat. Perukirja käydään läpi perunkirjoitustilaisuudessa.

Jokaisen Suomessa asuneen henkilön jälkeen on toimitettava perunkirjoitus kolmen kuukauden kuluessa perittävän kuolemasta. Tarvittaessa verohallinnolta voi anoa lisäaikaa perunkirjoituksen toimittamiseen. Perukirja tulee toimittaa verohallinnolle yhden kuukauden kuluessa siitä, kun perunkirjoitus on toimitettu.

Mikäli perunkirjoitus laiminlyödään, tulee perintökaaren mukaan, käräjäoikeuden veroviraston ilmoituksesta määrätä perunkirjoitus toimitettavaksi sopivan henkilön toimesta.

Perunkirjoituksen laiminlyönnistä voi seurata pahimmillaan osakkaalle henkilökohtainen velkavastuu kuolinpesän ollessa ylivelkainen tai sitten veronkorotus. Veronkorotus voi tulla kyseeseen, mikäli perunkirjoitusvelvollinen on lyönyt laimin perunkirjoituksen toimittamisen ilman hyväksyttävää syytä tai toimittanut olennaisesti puutteellisen perunkirjan verohallinnolle.

Perunkirjoitustilaisuudessa käydään läpi perukirja, johon on kirjattu vainajan varat ja velat. Se on myös pesän osakasluettelo, josta ilmenevät perilliset ja mahdolliset testamentinsaajat. Perukirja on myös veroilmoitus, jonka perusteella perintövero määräytyy.

Tärkeitä asiakirjoja ovat virkatodistukset. Vainajasta tarvitaan katkeamaton virkatodistusketju 15-vuotiaasta lähtien kaikista seurakunnista ja rekistereistä, joissa hän on ollut kirjoilla. Vainajan varallisuus- ja velkatiedot hankitaan muun muassa pankeista ja vakuutusyhtiöistä. Myös puolison eli lesken vastaavat tiedot tarvitaan lesken ollessa kuolinpesän osakas. Lisäksi perukirjaan merkitään mahdollisesti annetut ennakkoperinnöt ja lahjat. Perukirjaan kirjataan myös muun muassa hautajais- ja perunkirjoituskulut

Perunkirjoitustilaisuuteen kutsutaan kaikki pesän osakkaat eli perilliset. Naimattomana ja lapsettomana kuolleen vainajan pesän osakkaita ovat perinnönjaossa hänen perintökaaren mukaiset perilliset, ellei testamenttia ole tehty.

Kutsu perunkirjoitustilaisuuteen on toimitettava todisteellisesti. Kutsu voi olla suullinen tai kirjallinen.

Tilaisuuteen voi ottaa mukaan avustajan. Itseään edustamaan voi myös valtuuttaa toisen henkilön. Tämä voi olla toinen pesän osakas tai ulkopuolinen henkilö. Pesänilmoittajan tulee olla läsnä perunkirjoituksessa.

Perunkirjoituksen toimittajina ovat kaksi uskottua miestä. He muun muassa kirjaavat perukirjaan omaisuuden sekä velat.

Perukirjan pohjalta perilliset eivät saa vainajan omaisuuteen omistusoikeutta. Perinnönjako toimitetaan perunkirjoituksen jälkeen. Perunkirjoitus ja perinnönjako ovat siis toisistaan täysin erillisiä toimituksia.

Osakkaiden on huomattava että perukirja ei luo perillisille omistusoikeutta perittävän omaisuuteen. Omistusoikeuden siirtyminen edellyttää perinnönjakoa, joka voidaan toimittaa sopimusjakona tai toimitusjakona.

Avainsanat: , , , , ,