Lapsen asema ja etu ovat aiempaa tärkeämmässä roolissa lasta koskevissa asioissa. Lapsen etu on aina ehdottoman ensisijainen.

Lapsioikeus on osa perheoikeutta ja siihen kuuluvat lapsen oikeudellisen aseman säännökset.  Lapsioikeus liittyy vanhemmuuteen, lapsen huoltoon ja elatukseen, tapaamisoikeuteen sekä lastensuojeluun.

Lapsioikeudessa tarkastelunäkökulma on luonnollisesti lapsilähtöinen. Päähuomio kohdistetaan lapsen oikeuksiin ja etuun, joka on lapsioikeuden keskeisimpiä käsitteitä. Lapsen etu on siten keskeisessä roolissa lasta koskevien päätösten tekemisessä kuten on ollut myös lainvalmistelussa.

Lapsen oikeuksien perustana on Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus. Sopimuksen yksi tärkeimpiä periaatteita on lapsen oikeus osallistua, mikä tarkoittaa lapsen näkemyksen huomioimista häntä koskevissa asioissa. Lisäksi perustuslaissamme korostetaan, että lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

Lapsen mielipiteen selvittäminen häntä koskevissa asioissa on keskeistä hyvin monessa perhetilanteessa, kuten lapsen huoltoon ja tapaamiseen liittyvissä asioissa. Lapsen mielipide on huomioitava, kun se on lapsen ikään ja kehitystasoon nähden mahdollista. Sosiaalihuoltoon kuuluvissa asioissa alaikäisen asiakkaan mielipide on otettava huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti.

Terveydenhuollon osalta potilaslaissa säädetään myös alaikäisen itsemääräämisoikeudesta. Jos alaikäinen kykenee päättämään hoidostaan ikänsä ja kehitystasonsa perusteella, on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Lisäksi hänellä on oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoaan koskevien tietojen antaminen huoltajalleen.

Tärkeä muutos lapsen oikeuksien kannalta tuli voimaan lapsenhuoltolain uudistuksessa 1.12.2019.  Lakimuutoksessa korostetaan vanhemmuutta ja vanhempien roolia. Vanhempien tehtävänä on esimerkiksi selvittää lapsen toivomukset lasta koskevien asioiden osalta. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että vanhempien on kerrottava ja keskusteltava asioista lapsen kanssa, jos se on hänen ikäänsä, kehitystasoonsa ja asian laatuun nähden mahdollista. Mikäli asiaa etenee tuomioistuimen käsiteltäväksi, on tuomioistuimen yhtenä tehtävänä varmistua siitä, että vanhemmat ovat selvittäneet lapsen mielipiteen.

Olemme hoitaneet toimistollamme jo useiden vuosien ajan myös lapsioikeuteen liittyviä asioita, kuten lasten tapaamisoikeutta ja elatusmaksuja. Meillä on kokemusta myös lapsiasioiden käsittelystä käräjäoikeuden sovitteluistuinnoissa, niin sanotussa Follo-sovittelussa.

Avainsanat: , , ,