Uudistettu laki täsmentää huoltajien velvollisuuksia ja lapsen oikeuksia

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta uudistui joulukuun alussa. Uudistettu laki toi vanhemmille erityisiä velvollisuuksia.

Uudistetussa lapsenhuoltolaissa korostetaan, että lasta täytyy suojella kaikenlaiselta ruumiilliselta ja henkiseltä väkivallalta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi vieraannuttamista toisesta vanhemmasta tai tapaamisoikeuden käyttämättä jättämistä. Tapaamisoikeudella turvataan lapselle oikeus säilyttää läheinen suhde siihen vanhempaan, jonka luona hän ei asu. Vanhempien on siten toimittava niin, että tapaamisoikeus toteutuu. Tapaamisoikeutta voidaan tehostaa uhkasakolla, jonka tuomioistuin voi asettaa.

Lapsen ja vanhemman tapaamiset voivat olla myös tuettuja tai valvottuja. Tästä asiasta vanhemmat voivat sopia tai tuomioistuin voi määrätä asiasta.

Uutta lakimuutoksessa on myös niin sanotun vuoroasumisen tuleminen viralliseksi vaihtoehdoksi. Tuomioistuin voi päättää vuoroasumisesta, jolloin lapsi asuu yhtä paljon tai lähes yhtä paljon kummankin vanhempansa luona. Vuoroasumispäätökseen kirjataan lapsen virallinen asuinpaikka. Lapsella voi olla kuitenkin vain yksi virallinen asuinpaikka. Mikäli vanhempi on muuttamassa asuinpaikkaa, on hänen ilmoitettava tästä toiselle vanhemmalla, jos sillä on vaikutusta lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen.

Tuomioistuin voi myös vahvistaa, että lapsella on oikeus tavata myös muuta henkilöä kuin vanhempaansa, esimerkiksi samassa taloudessa asuneelle ja lapselle erityisen läheiseksi tulleelle henkilölle.

Vanhempien sopimuksella tai tuomioistuimen määräyksellä voidaan antaa ei-huoltajana olevalle vanhemmalla tai muullekin henkilölle oikeus saada viranomaisilta lasta koskevia salassa pidettäviä tietoja.

Asiasanat: huoltaja, vanhempi, lapsen huolto, tapaamisoikeus, valvottu tapaaminen, tuettu tapaaminen