Yleiset ennakkotiedot etämyynnistä ennen etäsopimuksen tekemistä (kuluttajansuojalaki 6a luku, 6-9 §)

1. Myytävä palvelu
Asianajopalvelut

2. Tiedot palvelun tarjoajasta
Asianajotoimisto Eija Heikkinen Oy
Postiosoite: Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu
Puhelin: 040 144 6888 Sähköpostiosoite: toimisto@eijaheikkinen.fi

Käyntiosoitteet:
Ratakatu 8 A 1, Oulu
Jukolantie 4 A, Pudasjärvi
Kansankatu 10, Rovaniemi
Fredikanterassi 7 C 121, Helsinki

3. Palvelun hinnan määräytyminen
Asianajopalvelun hinnan määräytymisestä löytyy tarkempaa tietoa verkkosivuilta (https://eijaheikkinen.fi) osiosta ”Kustannukset”. Veloitus voi olla tuntiperusteinen tai esimerkiksi asiakirjaperusteinen. Kustannuksien syntymisestä keskustellaan tarkemmin alkuneuvottelun yhteydessä ja se vahvistetaan edelleen toimitettavassa toimeksiantovahvistuksessa.

4. Muut ehdot ja oikeussuojakeinot
Toimeksianto hoidetaan ammattitaitoisesti ja huolellisesti noudattaen hyvää asianajajatapaa ja/tai luvan saaneista oikeudenkäyntiasiamiehestä annetun lain säännöksiä. Toimeksiantajalla on oikeus saattaa mahdollinen asianajopalkkiota koskeva erimielisyys Suomen asianajajaliiton valvontalautakunnan käsiteltäväksi (asianajajaliitto.fi). Kuluttaja-asiakkaalla on lisäksi mahdollisuus saattaa erimielisyys kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi (kuluttajariita.fi).

5. Peruuttamisoikeus
Kuluttajalla on oikeus peruuttaa puhelimitse, kirjeitse, sähköpostin tai muun etäviestimen avulla tehty sopimus ilmoittamalla toimeksisaajalle 14 päivän kuluessa sopimuksen syntymisestä tai toimeksiantovahvistuksen vastaanottamisesta. Tätä peruuttamisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos toimeksiannon suorittaminen on kuluttajan nimenomaisesta pyynnöstä aloitettu. Jos toimeksiantaja peruuttaa palvelun, toimeksiantajan on maksettava peruuttamistapauksessa peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä tehdystä palvelusta kohtuullinen korvaus.

Jos kuluttaja haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on ilmoitettava siitä välittömästi palvelun tarjoajalle. Ilmoitus on tehtävä palvelun tarjoajalle kirjallisesti peruuttamislomakkeella taikka kirjallisella ilmoituksella yllä mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Ilmoituksessa on yksilöitävä peruutettava sopimus. Palvelun tarjoaja ilmoittaa sopimusta tehtäessä ja viimeistään toimeksiantovahvistuksessa ne maksut ja palkkiot ja niiden määräytymisperusteet, jotka kuluttaja on velvollinen suorittamaan, jos hän käyttää peruuttamisoikeuttaan.

6. Sopimuksen voimassaolo
Toimeksiantajalla on oikeus päättää tämä sopimus välittömin vaikutuksin koska tahansa. Toimeksisaajalla on oikeus luopua tehtävästä hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden mukaisesti.